Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Milan Čadek - obrazy a grafika
Barbora V. Daušová - plastika
Dotek linie 2

Milan Čadek - obrazy a grafika
Barbora V. Daušová - plastika

Dotek linie 2

18. 2. – 5. 3. 2020

MILAN ČADEK se narodil v roce 1964 v Českých Budějovicích. Od mládí prošel tradičními výtvarnými kurzy a později absolvoval výuku figurální kresby v pražských ateliérech na Národní třídě a na Florenci. Zpočátku se ve své tvorbě věnoval krajině a zátiší zpracovaných technikou olejo-malby a kresby. V polovině 80. let se k nim přidala grafika, zvláště pak suchá jehla doplněná leptem a linorytem. V současné době je zaujat figurální tématikou. Občas experimentuje s abstrakcí.

Páteřním dílem jeho grafické tvorby, spočívají na deskách hliníkových, zinkových a měděných, je soubor grafik, významně ovlivněný náboženskou (křesťanskou) tématikou. Jeho čtrnáct zastavení křížové cesty dokládá, že se nevyhýbá ani obsahově náročným tématům, která mu navíc umož-ňují projevit vlastní představu o dávno minulých dějích. Je pro něj charak-teristická úporná snaha o zkratku na jedné a obava z doslovnosti na druhé straně, samozřejmě umocněná zvolenou technikou.

S podobným tvůrčím přístupem se Čadek věnuje i svým olejomalbám. Ať už jde o cyklus inspirovaný tancem, v němž se zcela přirozeně lidská těla ocitají v situacích, která svou expresivitou Čadkovi naprosto vyhovují, nebo o cyklus aktů či dvojaktů.

Milan Čadek svou tvorbou prokazuje prosté a svým způsobem i genera-cemi ověřené danosti života: vše podstatné, lásku, krásu, ale i pravdu je potřeba neustále hledat. Co se samo nabízí, nestojí za řeč, tedy v tomto případě spíše za námahu vidět.

 

BARBORA V. DAUŠOVÁ patří k mladé generaci sochařek. Vystudovala obor sochařství na Západočeské univerzitě v Plzni v současné době se zabývá převážně figurální tvorbou. Spolupracuje s umělci a designovými studii. Je členkou umělecké skupiny Posedlí, několikrát nominované na cenu Czech Grand Design. Pravidelně vystavuje na samostatných i společných výstavách.

Její sochy „Múzy umění“ jsou stálou expozicí v Art Restaurant Mánes, další jsou součástí soukromých sbírek v České republice i v zahraničí.

Pro výstavu v Galerii Prahy 9 připravila sérii nových soch, ve kterých roz-víjí svou figurální tvorbu. Zachycuje ladnost pohybu lidského těla v lince tvořené z drátu. Sochy poté pochromuje, a tím umožní nové vnímání mate-riálu. Tato kombinace dává sochám lehkost a zároveň luxusní rozměr. Inspirující, pozitivně laděné sochy tak vytváří v interiéru poutavý bod.

„Neustálý tvůrčí proces formování drátu do oblých křivek lidské postavy je právě to, co mě na plastikách baví.“

 

Výstavou DOTEK LINIE 2 se po pěti letech vrací do Galerie 9 dva autoři, jejichž dílo vzácně souzní. Tvrdost ostrých linií grafic-kých listů a maleb Milana Čadka, vyjadřujících téma jen letmým náznakem a přesto velmi zřetelně, změkčují klubka drátů v plastikách Barbory V. Daušové, zachycujících pohyb, situaci či gesto jednoznačně a v celém rozsahu. Linie štětce, rydla a kovu, dotýkající se v bodě zlomu, v němž čára ožívá.