Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

GALERIE 9 BUDE OTEVŘENA OD 1. 6. 2020
VE ZKRÁCENÉ NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ
PONDĚLÍ - ČTVRTEK 14 - 18 HODIN.
Návrat k běžnému provozu předpokládáme od září 2020.
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.

VÝTVARNÍ UMĚLCI VELKÉ PRAHY 9,
NEPŘEHLÉDNĚTE VYHLÁŠENÍ
SALONU PRAHY 9
V RUBRICE NEPŘEHLÉDNĚTE!
10 za 10 - srdečné pozdravy z Kielců!

GALERIE 9 BUDE OTEVŘENA OD 1. 6. 2020
VE ZKRÁCENÉ NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ
PONDĚLÍ - ČTVRTEK 14 - 18 HODIN.
Návrat k běžnému provozu předpokládáme od září 2020.
DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.

VÝTVARNÍ UMĚLCI VELKÉ PRAHY 9,
NEPŘEHLÉDNĚTE VYHLÁŠENÍ
SALONU PRAHY 9
V RUBRICE NEPŘEHLÉDNĚTE!
10 za 10 - srdečné pozdravy z Kielců!

17. 3. – 18. 6. 2020

Výstava pod záštitou starosty Městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma

Kielce, hlavní město svatokřížského vojvodství, náleží k polským městům střední velikosti. Leží v nevelké vzdálenosti (120 – 180 km) od tří největ-ších metropolí, Krakova, Varšavy a Lodži, nejdynamičtějších kulturních center v Polsku, což má značný vliv na strukturu a charakter kieleckého uměleckého prostředí. Z jedné strany je to vliv pozitivní: mladí talentovaní Kielčané hledají a získávají v Akademiích výtvarného umění vysokoškolské vzdělání, jehož rozmanitost po jejich návratu obohacuje panorama svato-křížského umění. Z druhé strany je to však vliv negativní, neboť mnozí se sem již nevracejí, nacházejíce ve větších a silnějších střediscích lepší pod-mínky k rozvoji. Jsou tu však také ti, kteří využívají možnosti studia v rod-ném městě – na Katedře umění kielecké Univezity Jana Kochanowského.

Vzhledem k velké diferenciaci a chybějícímu silnému uměleckému akade-mickému centru jsou pro kielecké umělce podporou umělecké svazky a kulturní instituce – především BWA, čili Ústředí uměleckých výstav v Kielcích. BWA se kromě organizace výstav, shromažďování a zabezpe-čení umělecky nejcennějších prací ve Sbírce uměleckých děl BWA, dokumentací a vydavatelstvím zabývá také prezentací jejich umění mimo rámec regionu a tedy i v zahraničí.

Jednou z těchto prezentací je i současná výstava: umělecká revanš za výstavu prací deseti skvělých českých umělců, spřízněných s Galerií 9 – „10 z 9 – srdečné pozdravy z Prahy“, kterou připravila kurátorka Eva Kořánová, opírajíc se o různorodost uměleckých poloh. Proto jsem se i v naší výstavě rozhodla využít různorodosti konvencí, stylů i tvůrčích individualit, které naše prostředí charakterizují.

„10 za 10 - srdečné pozdravy z Kielců“: pod tímto titulem prezentuje v praž-ské Galerii 9 své práce desítka svatokřížských umělců, kteří činně působí u nás i mimo náš region, a z nichž každý dosáhl řady uměleckých úspěchů.

V kieleckém výtvarném prostředí hrají prim malíři, proto jsou na výstavě zastoupeni čtyřmi jmény. JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA, malířka a kres-lířka, prezentuje své rafinované obrazy, jejichž podstatou jsou poklidné kompozice, vychutnaná, silná monochromatická malířská materie, držená v ušlechtilých šedích, jemné náznaky forem, místy slova vystřižená z novin, vlepená do struktury jak materiální, tak obsahové.

Další malířka, MAGDALENA LEŚNIAK, hledá zřídla inspirace ve světě významů a forem svázaných s předměty, našimi běžnými přáteli. Nevelké obrázky různých tvarů, na nichž „portrétuje“ jednotlivé věci  každodenního – nebo také neobvyklého - použití nebo fragmenty domácích prostor, obvykle spojuje v konstelace, které odrážejí epizody jejího života, stavu emocí, podstatných událostí. Malby – realistické a zároveň minimalistické i syntetické – se spojují ve struktury abstraktních, komplikovaných a for-málně velmi efektních tvarů.

Do prostoru vstupuje ve svých malířských kompozicích také IWONA STACHURA: tvůrčí analýza schématického tvaru domu je výchozím prvkem k malířskému popisu harmonie barev rytmů, světla. Zamýšlená modulár-nost tématicky shodných prvků dává možnost kompozice menších i větších celků, pokaždé jiných a jinak působících na diváka.

Malířské a grafické práce, jejichž autorem je RAFAŁ URBAŃSKI, se opírají o formu a zakódovaný obsah kódů QR. Drobné monochromatické čtverce, poskládané do větších či menších čtvercových zápisů QR, organizují vnitřní prostor obrazů a vnucují jim rytmus své geometrické struktury. Nejsou jen prvkem kompozice: každý z nich kóduje určitý obsah, který lze přečíst pomocí speciální aplikace, což výrazně rozšiřuje jejich význam a skryté poslání.

Poslední z malířů, který se však věnuje také grafice a kresbě, MAREK WAWRO, se ve svých pracích dotýká skutečnosti dvojím způsobem: bezprostředně a doslovně užitím fotografie, a také prostřednictvím emocí, vržených na plátno během spontánního aktu malířské tvorby. Tématem, zvažovaným autorem dlouhá léta, je tajemství lidské existence, náležitost člověka jak k pomíjivému světu hmoty, tak k nadčasovému světu ducha a ideí.

Dvě grafičky prezentují dva různé způsoby využití grafických technik i výra-zových prostředků. MONIKA CYBULSKA je autorkou výrazově silných společensky angažovaných plakátů, bezprostředně odrážejících politický diskurs v Polsku. Jejich poslání je podtrženo formou: plochými siluetami postav, černým, rozhodným písmem hesel, ostrými barvami. TERESA ANNA ŚLUSAREK je grafickou experimentátorkou, spojující ve svých dílech linoryt, vystřihovánky, originální formy digitálního tisku i kresbu. V jejích grafikách se často objevují motivy hor, abstraktních fraktálů, a někdy i fotograficky vkopírovaná lidská postava.

Barvu, abstraktní kresbu, ale i konkrétní materiál čerpaný z bohatství přírody využívá ve svých originálních kolážích a textilní tvorbě TAMARA MAJ. Její umělecké tkaniny – dlouhé, poloprůhledné – budí asociace s čímsi organickým, měkkým, domácím. Vyzařují různé nálady autorky a její křehké emoce, pečlivě všité a vpletené do hotových struktur prolamo-vaných látek.

Silné zázemí kieleckých sochařů reprezentují dva. Autor četných pomníků a soch, portrétů i komorních plastik v mnoha sochařských materiálech SŁAWOMIR MICEK prezentuje figurální bronzové kompozice. Prodloužené, štíhlé, schematicky traktované lidské postavy vytvářejí v prostoru plastic-kou expresivní kresbu, jejíž literární obsah je zapsán řečí těla: hrou gest, dotyků, postojů, směrů pohledů i vzájemných vztahů.

DAWID SZLUFIK je virtuos práce s kamenem. Jeho neobvykle precizní      hyperrealistické sochy jsou po vzoru mistrů vytesány z mramoru. Autor se zdánlivou lehkostí vydobývá z tvrdého materiálu jemné detaily, dro-bounké prvky, budící úžas znalců i milovníků umění, a nezapomíná na vybavení svých děl srozumitelným vzkazem – někdy vtipným, jindy pokryteckým.

 

Desítka kieleckých a svatokřížských tvůrčích individualit nestačí přiblížit naše prostředí v celé jeho rozmanitosti a originalitě. Ale jistě stačí vzbudit zájem, upoutat a ukázat, že v nevelkém polském městě Kielce (podle posledních údajů 183 760 obyvatel) lze najít dobré umění, lákavé pro každého. Pevně doufáme, že i pro obyvatele velké a krásné Prahy.

 

Stanisława Zacharko-Łagowska,

ředitelka Galerie BWA Kielce,

kurátorka výstavy

JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA

MONIKA CYBULSKA

MAGDALENA LEŚNIAK

TAMARA MAJ

SŁAWOMIR MICEK

IWONA STACHURA

DAWID SZLUFIK

TERESA ANNA ŚLUSAREK

RAFAŁ URBAŃSKI

MAREK WAWRO

kurátorka výstavy
STANISŁAWA ZACHARKO-ŁAGOWSKA

Virtuální prohlídku výstavy pod názvem DESET POLSKÝCH UMĚLCŮ V GALERII 9 najdete na adrese

https://www.facebook.com/pg/praha9dobraadresa/videos/


K výstavě je vydán katalog.