Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Rostislav Osička Vzpomínka na Star Dance

Rostislav Osička

Vzpomínka na Star Dance

11. 10. – 3. 11. 2016

Rostislav Osička,
pro své kamarády a četné přátele prostě jen Rosťa, je širší veřejnosti znám jako legendární osobnost našeho sportu, jako bývalý repre-zentant a šampion v boxu, vícenásobný mistr ČSSR a ČSR, který třikrát získal bronzovou medaili na armádních MS na Kubě, v Koreji a SSSR, jednou bronz na ME, stal se vítězem na osmi dalších mezinárodních turnajích. Čím dál, tím více je ale vnímán i jako výtvarník, zapálený malíř, jehož svébytná tvorba byla prezentována a vzbudila pozornost na řadě skupinových i samostatných, povětšinou tematicky zaměřených autorských výstav. Tou současnou umělec prezentuje obrazy scén se společenským tancem, vyjadřuje tak vlastní prožitky z účasti v populární televizní taneční soutěži Star Dance.

Výtvarné tvorbě se Rosťa věnuje od mládí, předznamenáním umělecké dráhy bylo jeho studium na Lidové školy umění v Břeclavi, další odborné znalosti se mu dostaly prostřednictvím styku s mnoha přáteli, profesio-nálními to výtvarníky. Barvitý a na události bohatý vlastní život přitom umělci poskytoval a poskytuje pestrý okruh námětů, motivů obrazů, které často rozvádí v cyklech, v souborech obrazů malovaných v časově vymezených obdobích, doplňkově i v odskocích při návratech k danému tématu. Není proto s podivem, že mezi nimi četností prvořadé a civilní profesi symptomaticky autorovi nejbližší jsou výjevy z boxerských utkání, často to imaginární představy historických matchů. Scenérie a často i podoba hrdinů dějů vychází z autorovy tvůrčí představivosti, členění obrazové plochy i forma figur, redukovaná do obrysových znaků, popi-sují svět člověka; nejen jeho tělesnosti, ale i duševních pochodů. Výtvarné zpodobení obrazových příběhů není tak pouze prvoplánovým popisem dějů, ale i referencí a holdem charakteru zpodobovaných po-stav, jak jejich sportovní výkonnosti, tak i čestné soutěživosti. Umělec se přitom nevyhýbá ani námětům z dalších sportovních odvětví, dokladem čehož jsou nejenom četné obrazy hokejových a fotbalových utkání, plaveckých závodů, lehkoatletických a dalších soutěží, obrazovou for-mou zachycující téměř všechny frekventované sporty spolu s jejich spo-lečenským, mnohdy kriticky nahlíženým zázemím. Rosťa Osička je také bystrým pozorovatelem a glosátorem dějů ve svém okolí, což se týká zvláště života v Praze. Velkoměsto s periferiemi je umělcem zachycová-no v obrazech ulic s tramvajovými refýžemi, s ruchem automobilového provozu a spěchajícími postavičkami chodců, v obrazech městských zákoutí a uliček s kavárničkami a bary s typickými figurkami kaváren-ských typů elegánů a dam, ale i s postavami bezdomovců a ztroskotaných existencí. Mnohé tyto obrazy takto překračují úroveň pouhých žánrových scén, jsou svědectvím o „zahlédnutí“, skrze věčnost nahlížejí na lidský úděl. Nejvlastněji a nejbytostněji se však umělec v obrazových vzpomínkách vrací ke krajině a kraji svého mládí, k panoramatům roz-lehlých vinic Jižní Moravy a  prostředím vinných sklípků s jejich atmosfé-rou a vůněmi pro všechny smysly; vznikl tak i cyklus z paměti vycházejí-cích obrazů vesnických návsí, kde před kostelem se odvíjejí folklorní slavnosti a taneční scény. Jestliže zmíněné obrazy a jejich cykly oscilují mezi záznamy reality a představ, v dalším můžeme nalézt i takové, které svou výpověď vedou v poloze metafory, přeneseně; Rosťa Osička ve své tvorbě se totiž - při tušení jednoty člověka a univerza - začíná dotýkat metafyzických výšin lidské duše programově. Dokladem čehož jsou soli-térní kompozice vznášejících se andělů či obrazy utrpení Krista na kříži, u nichž vzdušná otevřenost zadního obrazového plánu je metaforou jednoty kosmu, postulováním odrazu všeho ve všem. Současnou výsta-vou pak autor představuje nedávno vzniklý ucelený soubor obrazů inspirovaný – jak již bylo předesláno – taneční soutěží Star Dance, jejíž sedmé řady, v roce 2015, se aktivně, sám jako soutěžící tanečník mezi dalšími populárními osobnostmi, zúčastnil. I když námětem dílčích obra-zových výjevů jsou podobizny jednotlivých soutěžících párů v charakte-ristických postojích figur tanců, s průměty dějů odehrávajících se na par-ketu a s náznaky civilního zázemí jednotlivých tanečníků, díla a zvláště celek obrazového souboru podávají obecnější poukaz k úloze a postave-ní tance v životě člověka. Tanec pro Rosťu Osičku je totiž ztělesněním krásy: elegance pohybu a křivek těl, ve své dynamičnosti ztvárněním živelnosti: lásky a vášní, v komplexu vyjádřením citů a pocitů. Básnivá forma, kterou se vyznačuje umělcova obrazová výpověď, není tudíž pou-hou informativní zprávou, ale plnou hrou sil mysli, poetickým proudem jinak nevyjádřitelných niterných zážitků, manifestem radosti ze života.

Při pohledu na celé Osičkovo dosavadní malířské dílo vidíme, že je zá-znamem dojmů a reflexí běhu života ve chvílích prožívání existence, přičemž tok proměn vědomí a stavů mysli zahrnuje tušení metafyzické- ho Loga. Proto i malířova cesta zjišťování identity „kdo jsem“ prostřed-nictvím záznamů zážitků vyňatých z místa a času nese rysy nostalgie, kdy čas není jen zde a nyní, ale i jinde a jindy, kdy ve vzácných okamži- -cích můžeme i zakusit opojení ze setkání s absolutnem, kdy – jak říká André Malraux – umění překonává hranice smrti, osudu a historie. V dané plnosti malířovy tvorby, v ní obsažené dualitě cítění a vědění (či jinak: citu a znalostí), snů a počinů, ducha a života, se nám jako divá-kům proto dostává dar poznání. Poznání nejenom příměrového, ale i básnivého, takto i poznání nás samotných. To spolu s osobitým výtvarným rukopisem dílům Rostislava Osičky dodává trvalou hodnotu a platnost.                                                                                                            

 

Ivo Janoušek

ROSŤA OSIČKA

 

Narozen 15. 10. 1956, Valtice, okr. Břeclav, žije a tvoří v Praze, profesí boxer,
malíř autodidakt, má syna Rostislava a dceru Klaudii

 

Studia

v mládí Lidová škola umění v Břeclavi (nedokončena)

Slovanské gymnázium v Olomouci

 

Sportovní kariéra

1971 - 1974 boxoval za ODPM Hodonín

1974 – 1975 boxoval za ZVL Skalica

1x mistr ČSSR a několikrát ČSR, vítěz osmi mezinárod-ních turnajů

3x bronzová medaile na MSA: Kuba, Korea, SSSR, 1x bronzová medaile na ME v Německu

Vychoval a trénoval několik našich reprezentantů v boxu, v současnosti trénuje ligové BC OSA. Ve fitness centru Beck Box Clubu nabízí odbor-né kondiční tréninky pro širokou veřejnost, věkově neomezeno (nauka boxerské techniky, zlepšení fyzické kondice a koordinačních schopností, úprava nadváhy).

Dlouhá řada samostatných výstav i účastí na výstavách kolektivních.