Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Sdružení Legendy

Sdružení Legendy

25. 2. – 14. 3. 2013

ANTONÍN BŘICHÁČEK - kovové objekty

Narozen 1944 v Praze. Básník, fotograf a tvůrce uměleckých předmětů z kovu a kamene prošel několika oblastmi umělecké tvorby, technolo-giemi zpracování kovů se věnuje od počátku devadesátých let. Do har-monického celku dokázal spojit dvojici materiálů. o nichž by se neře-klo, jak báječně jim to spolu bude slušet – kov a kámen. Jeho plastiky – svícny, mísy, hodiny, stojany a další užitkové předměty – jsou vyjádře-ním nepřehlédnutelného specifického uměleckého žánru, v němž v ladné sounáležitosti skloubil hrdost kovu s elegancí achátu. Je auto-rem ekumenického památníku milénia v Dolních Počernicích, kde se podílel také na rekonstrukci památníku padlých v 1. světové válce.
Má na kontě řadu samostatných autorských i společných výstav a jeho dílo je zastoupeno v mnoha českých galeriích.

/Renáta Rudolfová/

 

FRANTIŠEK KOLLMAN - obrazy, kresby, ryté sklo

Malíř, rytec skla, grafik, mistr bojového umění.

Je absolventem Výtvarné školy Václava Hollara. Soukromě studoval
u ak. mal. Zdeňka Buriana a na jeho projev působil také přímý vliv prof. Jana Baucha.

Ve svém pestrém životě se kromě výtvarného umění věnoval aktivně
i umění bojovému, v němž získal celou řadu ocenění.
V roce 1989 se stal šéfem první dobrovolné ochranky Občanského fóra a prezidenta Václava Havla. Z funkce však zanedlouho odešel, aby se mohl naplno věnovat výtvarné tvorbě. Dnes je velmistrem bojového umění, nositelem 6. danu v judu a 8. danu v jiu-jitsu, a zá-roveň uznávaným malířem a uměleckým brusičem skla. Mezi jeho oblíbené náměty patří bouře, bitvy námořní i pozemní, souboje či koně, bravurně zachyceni několika čarami v prudkém pohybu.

 

ZDENĚK ZÁLEŠÁK - obrazy

Narozen 1936 v Praze. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu, na Škole bytové tvorby v Praze a u prof. J. Nováka na VŠUP v Praze. V malířské tvorbě se věnuje výhradně malbě figurální, ve které pře-vládají motivy kompozic s ženskými akty. Obsahově jsou jeho díla snovou sestavou věcných námětových prvků, ne příliš vzdálenou vizím surrealistů. Kromě malby se zabývá i volnou a užitou grafikou, foto-grafií, grafickým designem, plakátovou tvorbou, pracemi pro architek-turu a výstavnictví. Uspořádal řadu samostatných výstav a účastnil se mnoha společných. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách MG v Brně, Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci i dalších, z realizací uveďme např. portrét Jana Nerudy v restauraci U dvou slunců (1983) či Bohumil Hrabal a Vladimír Boudník – restaurace U zlatého tygra (1994).

Dámy a pánové,

 

dovolte, abych vás jménem MČ Praha 9 a Galerie 9 přivítala na dnešním vědeckém semináři, věnovaném Sdružení Legendy. Úvodem semináře si dovolím přednést výsledky svého mnoha-letého soustředěného výzkumu tohoto uměleckého uskupení, jehož vznik, působení i samotná existence jsou obestřeny vodní tříští rozbouřených moří, pra-chem zvířeným koňskými kopyty, oblaky prachu střelného a přede-vším hlubokým mysteriózním tajemstvím.

 

Jediným nepopiratelným a sku-tečně doložitelným faktem je, že zakladatelem sdružení je legen-dární mistr bojových, kreslířských a ryteckých umění František Kollman. Ostatní výsledky mého studia, opírající se o svědectví osob, které si nepřejí být jmeno-vány,  jsou často naprosto protichůdné.

 

Sdružení Legendy bylo založeno po vzoru německé expresionis-tické skupiny Modrý rytíř a jako protiváha Frakce Rudé armády,
o čemž viditelná činnost sdružení ovšem nikterak nesvědčí. Členy sdružení se staly osobnosti, jež zakladatel nechtěl knokautovat jiným způsobem, než právě člen-stvím: malíř, grafik a fotograf Zdeněk Zálešák proto, že opravdu dobrých malířů je tak málo, že je třeba si je pěstovat, a básník, fotograf a autor objektů z kovu
a kamene Antonín Břicháček
pro své umění ukovat překrásné zbraně. Jen samotné členství
ve Sdružení Legendy je dokladem opravdového hrdinství a morální síly obou členů, není ovšem vy-loučeno, že to vydrželi tak dlouho jen proto, že činnost Sdružení je stejně jako jeho existence přísně tajná a oni sami nemají o svém členství v něm nejmenší tušení.

 

Výsledky tajné činnosti Sdružení Legendy máte nyní exkluzivně možnost shlédnout na výstavě, která je nedílnou součástí tohoto semináře.

 

Dámy a pánové, protože je více než jisté, že poté, co jsem uspořá-dáním výstavy a přednesením úvodní přednášky zveřejnila do-sud neznámá fakta o uskupení, jež je neopomenutelným fenomé-nem naší výtvarné i bojové histo-rie, současnosti i budoucnosti,  budu jeho zakladatelem a spiri-tem agens mistrem Františkem Kollmanem neprodleně poprave-na, dovoluji si vás v této chvíli vyzvat, abyste se svými poznatky k tématu v rámci tohoto semináře aktivně zapojili do diskuse a svý-mi přípitky vzdali hold legendár-nímu zakladateli a hrdinným členům Sdružení Legendy.

 

Děkuji vám za pozornost.
/EK/