Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Gennadij Alexandrov Obrazy, kresby, grafika

Gennadij Alexandrov

Obrazy, kresby, grafika

11. 6. – 4. 7. 2013

Gennadij Alexandrov...

 

přišel ze Sibiře. A s nadsázkou jen lehkou lze říci, že jeho všestranné dílo dokáže mrazit jako sněhová vichřice i zahřát jako medvědí kožich. Věnuje se kresbě, malbě i grafice a důsledně hledá pro každé téma adekvátní způsob vyjádření. Nestačí-li mu osvědčené, neváhá použít technik a prostředků zcela neortodoxních, aby dosáhl zamýšleného.
Je vládcem virtuózní linie i suverénním koloristou a neúnavným expe-rimentátorem. V šíři tématického rozpětí se pouští i na tenký led karikatury, satiry či erotiky, a vždy obstojí se ctí. Je to intrikán, našep-távač i šašek, ale také rádce a přítel obdařený empatií. A tím jako by byl předurčen k tvorbě ex libris. Neboť výtvarné umění i literatura jsou láskami, jež délkou vztahu neslábnou, a radost, kterou přinášejí, patří k těm nejintimnějším i nejjiskřivějším.
Zákony umění umožňují volný výklad a hříchy proti nim nebývají trestány na hrdle ani ztrátou svobody, a tak každý autor tvoří v hra-nicích vlastních přikázání. Gennadij Alexandrov drásá své grafické desky v hranicích desatera, daného vlastním jménem.

 

... a jeho grafické desatero:

 

Anděl strážný nechť tě ochrání před ničivou silou líbivosti, komerce
a láce, před posedlostí vlastní virtuozitou, před letargií a spokojeností, před ztrátou iluzí, naděje, zvědavosti, soudnosti a pokory.

 

Linie je základním kamenem grafiky. Cti její moudrost a ušlechtilost, jen tehdy povede tvou ruku správným směrem, abyste spolu ovládli neznámou zemi prázdné plochy.

 

Experiment: Každá syrová grafická deska vypadá efektně a z každé desky lze udělat dokonalý tisk, ale nenech se ukolébat. Možná najdeš ještě lepší řešení. Vyzkoušej vše, z čeho, čím a nač lze tisknout, čím lze leptat, rýt, drásat i hladit, neboť i slepá cesta ti pomůže najít správný směr;ale hleď, aby ses nezpronevěřil svému citu ani žádnému z ele-mentů, neboť grafické umění je uměním čarodějnickým, v němž domýšlivost a zpupnost je trestána ztrátou duše.

 

X se rovná grafický list. Výsledek rovnice o příliš mnoha neznámých. Řešení může být více, ale jen jedno je jasné, elegantní a čisté. Jen jedno je přímou spojnicí mezi autorem a divákem, srozumitelnou formulací slovy nesdělitelného tajemství.

 

Asociace: Ukládej vše, cos viděl, slyšel, cítil, hmatal a ochutnal, četl či poznal, vše, čemus uvěřil a pochopil, i to, co se víře i rozumu příčí. V pravou chvíli se pak – možná – střípky spojí a ty najdeš správné řešení.

 

Náhoda: Nepočítej s náhodou, ale využívej jí. Vítej ji jako zábavnou přítelkyni, na niž nemůžeš spoléhat, ale jejíž návštěva tě obohatí.

 

Dobrodružství: Každá grafická deska i její tisk ať je ti vzrušujícím dobrodružstvím – dobývej ji jako opevněné město či nepřístupnou paní svého srdce. Bojuj s drakem a těš se, když ti pokorně složí hlavu do klína. Nudíš-li se, zvol si jiné povolání.

 

Radost: Zajisté, umění je veliká trýzeň. Ale hleď, abys samým strádá-ním nezadusil jiskřivou radost, kterou tvorba přináší tobě a tvé dílo všem ostatním.

 

Odvaha: Vzpouzej se všem zaběhaným zvyklostem, pochybuj, zkoumej a argumentuj – proti nim i sám proti sobě. Nevíš a neumíš? Zkoušej. Lámej si hlavu, tužky, štětce, rydla i desky, skládej střípky podružného v podstatné i zkoušky sám před sebou a nenadržuj si; neboj se ne-známého a překonávej známé. Vrhej se střemhlav do propasti vlastní duše, neboť jen tehdy budeš moci vzlétnout.

 

Věrnost: Buď věrný umění, řemeslu, materiálu a sám sobě.

 

Eva Kořánová

 

 

Gennadij Alexandrov, nar. 1949, absolvent fakulty umělecké grafiky na Omské pedagogické škole, člen svazu malířů Ruska, žijící v Čechách. Účast na výsta-vách v Rusku, Bulharsku, Anglii, Polsku, Švédsku, Německu
a v Čechách, řada samostatných výstav v Rusku, Německu a České republice.

Jako malíř a grafik ve své tvorbě uplatňuje teorii her. Návštěv-níkům jeho výstav se nabízí hra s myšlenkou, hra s plochou, hra se skvrnou a linií jako námět
k zamyšlení. Sám často říká:
„Hra!  Co ještě může být vzdálenější životu? A co je mu bližší, než hra?“

V letech 1996 – 2002, kdy ještě sídlila Galerie 9 v komorních prostorách Obecního domu
ve Vysočanech, měli její návštěv-níci možnost setkat se s tvorbou Gennadije Alexandrova celkem čtyřikrát. Poprvé autor prezento-val černobílou geometrickou abstrakci, podruhé snová barev-ná plátna. Třetí výstava byla věnována smutným i pošklebným komentářům běžných životních situací a na čtvrté, nazvané Erotické omalovánky, se odvážně vydal na tenoučký let zamrzlého oceánu intimity, aby zjistil, kde je třeba jej prolomit a kde stačí jen dechem či teplou dlaní rozehřát.

Po jedenácti letech se Gennadij Alexandrov do Galerie 9 – tentokrát do jejích více než čtyřikrát větších prostor – vrací, aby opět nabídl to, co sice diváci od výtvarného umění obvykle očekávají, ale zdaleka ne vždy to opravdu dostanou: nejen pohled cizíma očima na něco známého, ale také pohled našima vlastníma očima na cosi, o čem jsme dosud neměli ani tušení. Bravurní tech-nikou a řemeslem, suverénní linií a schopností využít beze zbytku všech předností i omezení mate-riálu, jejž tento malíř, kreslíř
a grafik zvolí pro svá kouzla.

A co říká sám autor?

„Východní moudrost praví,
že dokážeš úplně všechno, nebudeš-li myslet na bílou opici. Bylo by fajn, kdyby moje kresby působily stejně dobře a samo-zřejmě na zdi místní hospody
i na zdi státní galerie, kdyby byly stejně zajímavé pro mou soused-ku Helenu i pro blazeovaného kunsthistorika, a kdyby si archeo-log, který je vykope v roce 3013, nebyl jist, zda se nejedná o dílo současného umělce. O to všech-no bych moc stál, ale při práci
se snažím tyhle myšlenky z hlavy vytěsnit. Skoro to nejde. Musím se přiznat, že je opravdu velmi těžké nemyslet na bílou opici.“

EK