Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Výstava Výtvarného oboru Základní umělecké školy Praha 9 – Prosek k 50. výročí založení školy.

ZUŠ Prosek

Výstava Výtvarného oboru Základní umělecké školy Praha 9 – Prosek k 50. výročí založení školy.

ZUŠ Prosek

24. 4. – 10. 5. 2012

Výtvarný obor ZUŠ Prosek má velkou tradici. Již 50 let nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při níž se setkávají s různými materiály, technikami a výtvarnými postupy, a vede je k otevřenosti, volnosti, volnosti a odvaze výtvarného proje-vu. Výtvarný obor má v současnosti čtyři oddělení, v kterých pracuje kolem 250 žáků ve věku od 5 do 20 let. Probíhají zde přípravy na střední a vysoké školy výtvarného zaměření, žáci se účastní soutěží a přehlídek doma i v zahraničí a dosahují velmi dobrých výsledků. Výtvarný obor pořádá mnoho zajíma-vých mimoškolních akcí, např. výtvarné soustředění v Proven-ce, v Holandsku, zájezdy na výstavy do Vídně, animace v muze-ích a galeriích. 

 

 

 

V současnosti vyučují na naší škole čtyři pedagogové výtvar-ného oboru.

Mgr. Dana Nováková, bývalá žákyně Ak. mal. Hany Urbanové, působí na škole od září 1982. Po absolvování Ped. F. UK se věnovala keramické tvorbě a znalosti a zkušenos-ti uplatňuje v nově otevřené keramické speciálce.

Věra Štrosová Eliášová zde vyučuje od roku 1996. Studovala Střední školu V. Hollara a pracovala v oblasti propagační tvor-by. Součástí výuky jejích žáků jsou metody konceptuální tvorby.

Nejnovějším oborem je Fotografie a Nová média, který vyučuje absolvent Fakulty umění a designu University J. E. Purkyně MgA. Pavel Matela, profesionální fotograf, aktivně činný vý-tvarník a zkušený pedagog. 

MgA. Věra Mejtová, absolventka DAMU, celý život pracovala jako scénografka v českých divadlech a na škole učí od roku 2009.

 

Absolventi výtvarného oboru naší ZUŠ získávají celoživotní vztah k výtvarnému umění a mnozí z nich úspěšně zúročí svůj talent v profesionální tvorbě.

 

 

 

 

 

 

Profil výtvarného oboru velkou měrou ovlivnily pedagožky Ak. mal. Hana Urbanová, členka sdružení Hollar, která na zdejší škole působila v letech 1969-98, a Mgr. Alexandra Dvořáková, která zde vyučovala od roku 1970 do roku 2009 a předala svým žákům schopnost citlivého vnímání světa a hledání jeho abstraktních podob.