Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Mariana Machalová-Jánošíková
+ Cech dráteníků
Pohlazení

Mariana Machalová-Jánošíková
+ Cech dráteníků

Pohlazení

5. 6. – 21. 6. 2012

MARIANNA MACHALOVÁ-JÁNOŠÍKOVÁ 
POHLAZENÍ
haptická výstava tvorby nevidomé sochařky


Červnová výstava v Galerii 9 prezentuje práce sochařky a keramičky Marianny Machalové. Nechme o své práci promluvit autorku:

 

„Narodila jsem se roku1972 v Michalovcích na východním Slovensku. V patnácti letech se u mě začaly projevovat potíže se zrakem jako násle-dek velmi vážného onemocnění. V 18 letech jsem ukončila střední školu maturitní zkouškou. Toto období bylo pro mne velmi obtížné i z toho důvodu, že jsem mnohdy narážela na nedůvěru, že špatně vidím a brýle mi k zlepšení zraku nepomohou. Prognóza lékařů byla neúprosná a bylo zřejmé, že o zrak přijdu. Abych byla později, jako nevidomá, schopna se sama o sebe postarat a žít s tímto postižením, musela jsem absolvovat vzdělávací a rehabilitační kurz ve specializovaném centru v Levoči. Když mi bylo 22 let, naplnily se bohužel prognózy lékařů a já jsem zcela přišla o zrak.

Už v roce 1990 jsem dokončila kurz školitele Braillova písma a poté jsem vyučovala dospělé nevidomé. Také jsem učila nevidomé děti, u nichž jsem jako prostředek pro názorné vysvětlování vnímání a chápání okol-ního světa využívala modelování z hlíny a jiných materiálů. O výtvarné techniky jsem se vždy zajímala a můj zájem se stal pro mě prostřed-níkem, pomocníkem a možností, jak se vyrovnat se svým životním údělem.

Pod svým dívčím jménem Jánošíková jsem v roce 1994 vytvořila svou první sochu a v roce 1995 jsem si otevřela na Slovensku v Michalovcích vlastní dílnu. V roce 2000 jsem se zúčastnila světové abilympiády v Pra-ze. Ve tvorbě na dané téma jsem obsadila 2. místo.

Kromě vlastní tvorby jsem se také věnovala dětem, vedla jsem zájmové kroužky zaměřené na keramiku a modelování ve slovenských školách a školkách. V roce 2001 jsem získala ocenění „Slovenka roka“. Toto oce-nění je udělováno ženám talentovaným, úspěšným nebo s výjimečnými výsledky v různých oblastech života.

V roce 2003 jsem se vdala a odstěhovala za manželem do České Repub-liky. V letech 2003-2005 jsem studovala v Bratislavě pod vedením ak. soch. prof. Jaroslavy Šickové obor arteterapie a studium jsem zakončila certifikátem. V roce 2004 jsem své sochy a plastiky poprvé vystavovala, jednalo se o společnou výstavu s českými umělci v Humenném na Slo-vensku. Od té doby vystavuji na samostatných výstavách. Několik plastik z mé tvorby z let 2007-2009 zařadila do své sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

V roce 2004, rok poté, co jsem se přestěhovala do České republiky, jsem si otevřela vlastní ateliér. Kromě vlastní tvorby jsem také pořádala kurzy modelování pro dospělé i děti a několik let jsem vedla zájmový kroužek pro děti na místní základní škole. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsem bohužel musela tuto činnost ukončit a v současné době se věnuji jen vlastní tvorbě. Stále vystavuji, účastním se také benefičních akcí, naposledy jsem svou sochou podpořila Nadační fond Mathilda.
V roce 2010 se nám s manželem narodila dcera. Chtěla bych nadále pokračovat ve své tvorbě a vystavovat. Moje tvorba a práce je mým potěšením a radostí. Umožňuje, zprostředkuje a ulehčuje mi překle-novat bariéry, které mi ztráta zraku způsobuje. Přála bych si, aby moje tvorba přinesla trochu radosti do všedního dne i ostatním lidem, a pokaždé si velmi takové radosti vážím.“

CECH DRÁTENÍKŮ
KRÁSA DNES JIŽ TAKŘKA ZAPOMENUTÉHO ŘEMESLA


Expozice ze sbírek Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků:

Občanské sdružení Cech česko - moravských uměleckých dráteníků vzniklo z podnětu několika nad-šenců v roce 1999 a v tomto roce bylo také zaregistrováno u MV ČR. Jsme nevýdělečná, nezisková, do-brovolná, zájmová organizace sdružující jak výtvarníky amatéry, tak profesionály, kteří se věnují výtvarnému zpracování užitných i dekorativních předmětů z drátu. Působíme na území Čech i Moravy a našimi členy jsou i dráteníci ze Slovenska.

Naším cílem je chránit a udržovat tradiční způsoby historického řemesla a osvětovou, kulturní a vzdělávací činností dbát o roz-víjení a šíření původního dráte-nického řemesla. Cech je otevřen všem zájemcům starším 15 let bez rozdílu, kteří se drátenickému ře-meslu nějakým způsobem věnují a mají stejný zájem a cíle. V sou-časné době máme několik desítek členů ze všech koutů republiky.

Řídícím orgánem cechu je pěti-členný výbor, v čele s cechmist-rem, oprávněným jednat jménem cechu a zastupovat jeho zájmy. 
Cech pomáhá svým členům po stránce odborné, zajišťuje pomůcky potřebné k tvorbě i vý-uce a ochraňuje zájmy všech svých členů po stránce umělecké i autor-ské. Cech uděluje svým členům na základě předložených prací titul „Mistr cechu česko - moravských uměleckých dráteníků“  v oboru lidové umělecké tvorby.

Cech svým členům zprostředko-vává důležité informace z oboru, poskytuje přehledy akcí apod. Jedenkrát ročně pořádá setkání dráteníků s doprovodnými akce-mi. Ve spolupráci s dalšími part-nery jako jsou např. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Klub lidové tvorby a Vzdělávací spolek uměleckých řemesel pořádá semi-náře, výstavy, přednášky a kurzy drátování.

Kontakt:
RNDr. Hana Maříková, cechmistr, tel: +420-608075740
e-mail: cech-drateniku@seznam.cz
www.sweb.cz/cech-drateniku/