Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

KŘÍŽOVÁ CHODBA

KŘÍŽOVÁ CHODBA

9. 7. – 1. 8. 2013 Jedenáctou pravidelnou prezentací aktuální tvorby generačně spřízněných výtvarníků se v pražské Galerii 9 otvírá v podstatě druhá dekáda existence projektu „Křížová chodba“.  Ten vznikl v samém počátku roku 2004 z iniciativy většiny dosud účastných členů volného sdružení stejnojmenného názvu. Společným jmenovatelem jeho členů není jen již zmíněné generační spříznění, ale také geneze jejich tvůr-ího potenciálu formovaného v průběhu studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějo-vicích, kterou autoři prezentovaných děl absolvovali. 
Za téměř desetileté trvání projektu bylo realizováno jedenáct skupinových prezentací, a to v Českých Budějovicích, Táboře, Písku, Brně, Olomouci a nyní i v Praze. Právě první prezentace děl, realizo-vaná v křížové chodbě bývalého Piaristického kláštera v Českých Budějovicích v roce 2004, dala jméno sérii budoucích výstav, a tím
i projektu, který na rozdíl od destinací realizovaných prezentací nezměnil svůj původní obsah a důvod existence – tedy setkání přátel nad „revizí“ jejich tvorby za uplynulý rok. V kolekcích se pravidelně objevuje malba, kresba, grafika i prostorová tvorba, a to jak v tradič-ních, tak i experimentálních formách daných medií.
Členskou základnu uskupení v současné době tvoří Olga Divišová, Monika Drábková, Daniel Felgr, Karel Musil, Jitka Petrášová, Aleš Pospíšil, Petr Rolník, Dana Svobodová a Monika Zíková. Nesmíme však opomenout i jiné zakládající členy, kteří se zejména v počátečních fázích fungování seskupení nemalou měrou na jeho konstituování podíleli. Takové reprezentují Klára Dostálková a Helena Kancírová. Tradiční obsazení členů sdružení nejednou doplnili i jejich čestní hosté. Namátkou zmiňme například Vendulu Polákovou či Karla Řepu.
Galerie 9, hostící jedenáctou výstavu „Křížové chodby“, není pro mnohé její členy prostředím novým, neboť zde v rámci jiného projektu vystavovali shodou okolností ve stejném roce, kdy se sdružení kolem „jihočeské piaristické rajské zahrady“ zrodilo. Představení tvorby výtvarných pedagogů v pražské Galerii 9 je ukázkou důležitého těžiště jejich kompetencí, tedy formování vlastních schopností pro profesní rozvoj jejich působení v rámci výtvarné pedagogiky.

Aleš Pospíšil
Stálí členové skupiny Křížová chodba:

Karel Musil - grafika, malba
Aleš Pospíšil - grafika, malba
Monika Drábková - malba, keramický objekt
Petr Rolník - malba, objektová tvorba
Olga Divišová - keramický objekt
Daniel Felgr - malba
Monika Zíková - malba
Dana Svobodová - počítačová grafika

+ hosté
Roman Kubička - malba
Josef Lorenc - keramický objekt
Karel Řepa - malba