Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Dotek pohledů

Dotek pohledů

30. 6. – 28. 7. 2015

JERZY PIWOWARSKI

Absolvent oboru Výtvarná výchova na Vysoké škole pedagogické (nyní Akademie Jana Dlugoše) v Čenstochové (1984). Na téže škole působí jako profesor Institutu krásných umění. Věnuje se vědecké práci v oboru polské umělecké fotografie a vlastní tvorbě v oblasti fotografie. Účastnil se téměř stovky domácích i mezinárodních společných výstav, jeho prá-ce získaly celkem 9 cen a uznání, z nich 6 na mezinárodní úrovni. Uspořádal 15 samostatných výstav.

 

MAREK MIELCZAREK

Absolvoval obor Výtvarná výchova na Vysoké škole pedagogické (nyní Akademie Jana Dlugoše) v Čenstochové (1987). Na téže škole působí jako profesor Institutu krásných umění. Věnuje se sochařské tvorbě (prostorové práce se sochařskou genezí: installation art, environment, performance) a kresbě. Vede autorskou galerii „Pod tlakem” v Oleśně v opolském vojvodství. Účastnil se 114 výstav doma i v zahraničí a je laureátem 19 cen a uznání.

 

DARIUSZ PLEŚNIAK

Absolvent oboru Výtvarné výchovy na Vysoké škole pedagogické (nyní Akademie Jana Dlugoše) v Čenstochové (1998). Od r. 2007 působí v Insti-tutu krásných umění téže školy jako odborný asistent. Věnuje se vlastní umělecké tvorbě a popularizaci v oboru digitální fotografie, grafiky a po-čítačové animace. Součástí jeho vědecké práce na poli historie fotogra-fie je rovněž programování v oblasti archivace a bibliografie.

 

MARCIN WIECZOREK

 

Roku 2003 absolvoval obor Informatika na Polytechnice v Čenstochové, od r. 1999 je však úzce spjat s Institutem krásných umění Akademie Jana Dlugoše. Výsledky své práce v oboru zpracování fotografií prezen-toval na četných vědeckých sypoziích. Věnuje se fotografii, grafickému návrhářství a DTP, účastnil se řady společných výstav.

 

Pod souhrnným názvem DOTEK POHLEDŮ
prezentuje Galerie 9 čtyři indivi-duální výstavy autorů, jež spojuje působení v Institutu krásných umění Akademie Jana Dlugoše v polské Čenstochové. Tři z nich – Jerzy Piwowarski, Dariusz Pleśniak a Marcin Wieczorek – představují spektrum fotografické tvorby, podmíněné různým vztahem ke skutečnosti.

 

Soubor „Saluti da Venezia” Jerzyho Piwowarského ukazuje titulní Benátky především jako dějiště výtvarných situací. Zájem autora je koncentrován na frag-menty skutečností, které získávají okamžitou funkci jako zásadní ele-menty vyvážených kompozic. Tyto práce jsou v souboru provázeny „automatickými” snímky, vzniklými bez kontroly hledáčku. 

 

Cyklus „Digitální prostory” Dariusze Pleśniaka je výsledkem práce se zdigitalizovanými foto-grafiemi souborů základních dat fraktálů. Efektem vzájemného působení matematických modelů jsou unikátní prostorové formy.

 

Práce Marcina Wieczorka oscilují kolem architektury, jejíž vnímání je záminkou k přeměnám, spočíva-jícím především v montáži. Fotografie cyklu „Architektura, světlo a ...”, inspirované měst-skou infrastrukturou, jsou výsled-kem zkoumání forem a možností nových vizuálních kvalit.

 

Čtvrtým autorem je sochař Marek Mielczarek. Jeho prostorové formy jsou jako fotografie, jimž Roland Barthes připisoval schopnost vyzařování „minulé skutečnosti”. Vystavený soubor prací „Podzimní nálada” se vztahuje m.j. ke žním, okouzlení ptačími pery, vířícími vzduchem, či otázkám přežití.